تست شخصیت

نمونه خروجی

هزینه( ریال )

تست شخصیت DISC

200.000

تست شخصیت Myers-Briggs

300.000

مشاوره برنامه ریزی  و بهبود و تعالی شخصی PMS  

هر ساعت 200.000در صورت تمایل مبلغ یاد شده برای هر سرویس را به شماره حساب 0101816534000 ( بانک ملی ایران ) - شماره کارت: 7059-3364-9913-6037 به نام منصور دهستانی منفرد واریز نمایید و آدرس پست الکترونیک و شماره قبض را به آدرس پست الکترونیک من ارسال نمایید تا در کوتاه ترین زمان پرسش نامه برای شما فرستاده شود.