طرفدارها یا دنبال کننده ها

مهارت - ارسال شده در

  ما انسان ها به عنوان موجود اجتماعی در ارتباط با انسان های دیگر به شخصیت و هویت وجودی خودمان معنی می بخشیم. با ظهور شبکه های اجتماعی، مساحت فضای ارتباطی هر انسان نیز بزرگتر شده، با این حال نباید فراموش کنیم که میزان دیده شدن ما  و تعداد طرفدارهای ظاهری ما در فضاهای مجازی […]

ادامه مطلب