فروکاست گرایی روانشناسی انسان امروز

Reductionism، فروکاست گرایی، تقلیل گرایی، خودشناسی، کهن الگوهای مردان، کهن الگوهای زنان - ارسال شده در

فروکاست گرایی روانشناسی انسان امروز یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه علوم و شناخت شناسی، مفهوم تقلیل‌گرایی یا فروکاست‌گرایی (Reductionism)  است که به تقلیل و فروکاهی طبیعت اشیاء و رفتار پیچیده پدیده‌ها به مجموع مؤلفه‌ها و اصول بنیادین آن‌ها اشاره می کند.

ادامه مطلب