دسته کلید پای چراغ برق 110

دسته کلید پای چراغ برق

در یک شب تاریک مردی در پیاده رو خیابانی پای تیر چراغ برق دنبال چیزی می گشت.
گشت پلیس او را دید و پرسید: دنبال چه می گردی؟
مرد گفت: دنبال دسته کلیدم می گردم.
پلیس پرسید: آن را اینجا گم کردی؟
مرد گفت: نه، فکر می‌کنم در پارکی در نزدیکی اینجا، از دستم افتاده باشد.
پلیس پرسید: پس چرا اینجا دنبال آن می گردی؟
مرد گفت: چون اینجا نور بیشتر است.

آموزه ای از این حکایت:
بسیاری از ما انسان ها گمگشته ای داریم که در جستجوی آن هستیم، گمگشته ای از جنس آرامش، هماهنگی و تعادل با این حال تصور می کنیم که آرامش یا هماهنگی چیزی است که می توانیم آن را در جایی بیرون از خودمان بیابیم. اگر واقع بینانه، منصفانه و بیطرفانه بیاندیشیم در خواهیم یافت که آرامش و هماهنگی را جایی در درون خودمان گم کرده ایم، و تلاش و جستجو برای یافتن آن در بیرون کاری بیهود است.

مادربزرگ
گم کرده ام در هیاهوی شهر
آن نظر بند سبز را
که در کودکی بسته بودی به بازوی من

شعر:‌روانشاد حسین پناهی

 

دیدگاهتان را بنویسید