کفش های کهنه 205

کفش های کهنه


شاه عباس از وزیر خود پرسید: «امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟»

وزیر گفت: «الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!!»

شاه عباس گفت: «نادان، اگر اوضاع مالی مردم خوب بود کفاشان می بایست به مکه می رفتند نه پینه دوزان، چونکه مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند، بررسی کن و علت آنرا پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.»

 

آموزه ها:

۱- شاخص مناسب می تواند در عین سادگی بیانگر وضعیت کل سازمان یا جامعه باشد.

۲- در تحلیل شاخص ارزیابی عملکرد باید جنبه های مختلف را بررسی کرد. گاهی بهبود ناگهانی یک شاخص بیانگر رشدهای سرطانی و ناموزون سیستم است.

 

دیدگاهتان را بنویسید