کفش های کهنه 175

کفش های کهنه


شاه عباس از وزير خود پرسيد: «امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟»

وزير گفت: «الحمدالله به گونه ای است كه تمام پينه دوزان توانستند به زيارت كعبه روند!!»

شاه عباس گفت: «نادان، اگر اوضاع مالي مردم خوب بود كفاشان مي بايست به مكه مي رفتند نه پينه دوزان، چونكه مردم نمي توانند كفش بخرند ناچار به تعميرش مي پردازند، بررسی كن و علت آنرا پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم.»

 

آموزه ها:

1- شاخص مناسب مي تواند در عين سادگي بيانگر وضعيت كل سازمان یا جامعه باشد.

2- در تحليل شاخص ارزیابی عملکرد بايد جنبه های مختلف را بررسی کرد. گاهي بهبود ناگهاني يك شاخص بيانگر رشدهای سرطانی و ناموزون سيستم است.

 

دیدگاهتان را بنویسید