ترس از شادی 169

ترس از شادی

هیچ وقت فکر کردی یکی از دلایل شاد نبودن( یا کمتر شاد بودن) من و تو میتونه ترس از شادی باشه؟
بله درست شنیدی، ترس از شادی!

ترس از شادی یعنی فرار از حال خوب برای فرار از حال بد بعد از حال خوب!

افکار و باورهای غلط و ناکارآمدی مثل اینکه شاد بودن ما را  مغرور  و بی اخلاق می کنه(غم باره گی اجتماعی)، شاد بودن باعث بروز چیز های بد یا غیر اخلاقی میشه،  شاد بودن سبب حسادت دیگران می شود یا شاد بودن ما را از خدا دور می کنه(غم بارگی مذهبی)، شاد بودن غمگینی به همراه خودش میاره!
 شادی در تعدای از افراد بیمار سبب بروز حالت دفاع و اضطراب می شه. چرا ؟ شاد بودن خلاف و قانون شکنی است زیرا ما قانون سوپر ایگو را که همواره باید در رنج  وسختی باشیم شکسته ایم.

شاد بودن هم دل و جرات می طلبه ! دفاع های مقابل شادی ، در این مفهوم پوشش داده می شه: دفاع در مقابل نزدیکی هیجانی چرا که صمیمت با خودش شادی میاره. افرادی که از شادی می هراسند در واقع از نزدیکی عاطفی و صمیمیت می ترسند.

چیدن دیوار دفاعی در برابر شادی ممکنه با موقعیت های مختلفی بر انگیخته بشه، مواردی مثل:

–  اگر من شاد باشم ممکنه خلاف کنم زیرا خودم را از والدین و الگوی های اخلاقی و توافقمان  مبنی بر رنج کشیدن و قربانی شدن جدا کردم! بنابراین باید شاد نباشم و اجازه بدم باهم قربانی بمانیم( افسردگی مشترک ، والد – فرزندی)

–  شادی من ممکنه جرم باشه چون از پدرم جلو زدم و بر عقده ادیپ غلبه کرده ام .همچینین من ناشاد می مانم و موفقیت و شادی را منکر میشم تا مانع احساس گناهم ناشی از میل شدیدم به مغلوب کردن پدرم بشم.

–  شادی من  شاید جرم باشد زیرا نزدیکان من ممکن است به من غبطه بخورند یا حسادت کنند. من منکرشادی خود می شوم یا شادی خودم را به کمترین حد می رسانم تا ما همواره در تیره بختی و بیچارگی کنار هم بمانیم! دوست ها در روزهای بیچارگی به درد هم می خورند. بنابراین آنها هم به من حسادت نمی کنند(مشکل اینجاست که موفقیت معمولا منجر به بر انگیختگی حسادت عده از مردم می شود و تو نمی توانی منکراین حقیقت شوی ، اگر تو خود را پشت حسادت آنها حفظ کنی ، در حق خود و همه کسانی که در موفقیت تو سهیم هستند جنایت کردی)

– اگر من شاد باشم  خود مجازات گری را رها کرم و با احساسات منفی زیر بنایی آن مواجه می شوم. بنابراین برای اینکه حس گناه یا شرم بعداز شادی، خشنودی و موفقیت را متوقف کنم خودم را هر لحظه که شاد بشم مجازات می کنم تا آرزوی موفقیت، شادی و زندگی رضایت بخش پنهان کنم!

 

یادمون باشه، شادی نه گناهه نه جرمه نه باعث شرم میشه!

دیدگاهتان را بنویسید